Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

Resmi Gazete 13/06/2021 Tarih ve 31510 Sayı

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Atatürk ilkelerini ve inkılabını, çeşitli yönleriyle araştırmak ve geliştirmek, öğrencilere, üniversite mensuplarına ve topluma bu araştırma sonuçlarını iletmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Anayasal düzeni koruyacak, milli birlik ve beraberliği sağlayacak şekilde öğrencilerin Atatürkçü düşünce, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmasını sağlamaya çalışmak.

b) Türklüğün, Türk Milletinin, Türk Vatanının ve Devletin geleceğini ilgilendiren konularda incelemeler yapmak.

c) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konularında konferans, seminer, açık oturum, panel ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

ç) Araştırma ve çalışma sonuçlarını kitap ve makale türünde yayımlamak.

d) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ile ilgili kitaplık ve arşiv oluşturmak.

e) Merkezin amacına yönelik ilgili kuruluşlarla bilimsel alanda iş birliğinde bulunmak.

f) Üniversitedeki Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersleri ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak, öğrencilere verilecek ödevlerin ve çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde ödüllendirmek.

g) Milli bayramlar ve diğer önemli tarihi günlerle Üniversiteye düşen görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Rektörün onayıyla çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi yardımcı olarak görevlendirebilir. Müdürün görev süresi bitince yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek.

c) Merkezin yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezin amacına uygun proje ve karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda birden az olmamak kaydıyla salt çoğunluk ile toplanır ve karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

b) Her faaliyet yılına ait çalışma raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 6/1/2004 tarihli ve 25338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.