2019 YILINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER  

 1. Öztürk, İ. (2019). Örgütlerde Karanlik Dörtlü –Dark Tetrad. Turkish Studies: Economics, Finance, Politics 14(3), 921-933.

 2. Öztürk, İ. (2019). Postmodernizmin Örgütteki İnsan Davranışlarına Yansıması. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 5(1), 91-100.

 3. Öztürk, İ. ve Şimşek, A. (2019). Systematic Review of Glass Ceiling Effect in Academia: The Case of Turkey. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 481-489.

 4. Balkan-Şahin, Sevgi. 2019. “A Neo-Gramscian Analysis of the Incomplete Doha Development Trade Round”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 74(1): 237-255.

 5. Çetiner, Özge, Suriye Krizi Döneminde Avrupa’ya Yönelik Göçlerin Güvenlikleştirilmesi: Avrupa Birliği Kurumlarının Söylemleri Kapsamında Bir İnceleme”. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,  Cilt: 18, No: 2, ss. 493-533.

 6. Gülmez, M., ENGİN, Ş. N. O., & ÖZEKENCİ, E. K. (2019). Determining the Factors that Affect University Students and Academicians’ Social Media Usage & Gratifications. Erciyes İletişim Dergisi6(2), 1445-1460.

 7. Onatca Engin, S. N., Unver Erbas, C., & Sokmen, A. G. (2019). Pecking Order Theory in Determining The Capital Structure: A Panel Data Analysis Of Companies in Turkey. Business and Economics Research Journal10(3), 687-698.

 8. BİZTATAR, H. YAŞA ÖZELTÜRKAY, E; YALÇINTAŞ,D. (2019) Olumsuz Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama İletişimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Z kuşağı Örneklemi, Journal of Yasar University,14-115-123. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/50921/621096. (Ulakbim)

 9. YAŞA ÖZELTÜRKAY, E;  ÖZEKENCİ, E.K.;YALÇINTAŞ,D. (2019). Determining the Factors that Affect Entrepreneurial Intention: A research on University Students, Gençlik Araştırmaları Dergisi  7(18) 41-55. http://yayinlar.gsb.gov.tr/Public/Files/GAD_17.Sayi.pdf (Ulakbim)

 10. YALÇINTAŞ,D. YAŞA ÖZELTÜRKAY, E (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spor Ayakkabı Marka Tercihlerinde Algıladıkları Marka Değerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, OPUS, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12, 794-821. http://www.opusjournal.net/arsiv/2019-uik.html (Ulakbim)

 11. YAŞA ÖZELTÜRKAY, E, YARIMOGLU, E. (2019). How And Why Consumers Use Social Media: A Qualitative Study Based On User-Generated Media And Uses & Gratifications Theory,  Çukurova  Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:28, Sayı: 1 ss. 142-161. https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/44782#page=151. (Ulakbim)

 12.  Oğuz, S., & Huskic, M. (2019). On The Relationship Between Financial Development and Trade Openness. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 23-32.

 13.  Oğuz, S., Alkan, G., & Yılmaz, B. (2019). Seçilmiş Asya Ülkelerinin Lojistik Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 497-507.

 14. BİZTATAR, H., YAŞA ÖZELTÜRKAY, E. ve YALÇINTAŞ, D. (2019). Olumsuz Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama İletişimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Z kuşağı Örneklemi, Journal of Yaşar, 14, (Special Issue), 115-123.

 15. GÜLMEZ, M , YALÇINTAŞ, D. , KURTULGAN, A. , ÖZBAY, M . (2019). Türkiye’de Pazarlama Alanında Yazılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (1) , 59-69.

 16. YAŞA ÖZELTÜRKAY, E., ÖZEKENCİ, E. K. ve YALÇINTAŞ, D. (2019). Determining The Factors That Affect Entrepreneurial Intention: A Research on University Students, Journal of Youth Researches, 7(18), 41-58.

 17. YALÇINTAŞ, D. ve YAŞA ÖZELTÜRKAY, E., (2019). Üniversite Öğrencilerinin Spor Ayakkabı Marka Tercihlerinde Algıladıkları Marka Değerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (12) (18. UİK Özel Sayısı), 794-821.

 18. Yılmaz, S., Tekgül B, Y. (2019) Türkiye’de Döviz Kuru Politikalarının Olası Etkileri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(3), 212-223   

 19. Erbaş, C. Ü., Sökmen, A. G., & Yılmaz, S. (2019). “The Impact of Interest Rate and Inflation on Real Exchange Rate across Emerging Countries 1993-2015: A Panel Data Analysis”. Journal of Strategic Research in Social Science, 5(2), 1-14.

 20. Onatca Engin, S. N., Unver Erbas, C., & Sokmen, A. G. (2019). Pecking Order Theory in Determining The Capital Structure: A Panel Data Analysis Of Companies in Turkey. Business and Economics Research Journal10(3), 687-698.

 21. Erbaş, C. Ü., Sökmen, A. G., & Yılmaz, S. (2019). “The Impact of Interest Rate and Inflation on Real Exchange Rate across Emerging Countries 1993-2015: A Panel Data Analysis”. Journal of Strategic Research in Social Science, 5(2), 1-14.

 22. Simsek, A., Nuri, C., Direktor, C., Arnavut, A. (2019): Smartphone Addiction, Narcissism and Aggression: A Mediation Analysis Method. SageSubmissions. Preprint. https://doi.org/10.31124/advance.10096058.v1

 23. Kamalak, İ. Koç, F.  Mert, H. Denetimde Analitik İnceleme Tekniklerinin Önemi Ve Hızlı Tüketim Sektöründe Uygulama Örnekleri, Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2019

 24. Erbaş, C.Ü., Gülmez,M.,  Özekenci, E.K., (2019). The Determinants of E-Commerce in Turkey and European Countries: A Panel Data Analysis, Journal of Business in The Digital Age, 15-23

 25. Özeltürkay,E., Özekenci,E.K., Yalçıntaş, D.(2019) Determining the Factors that Affect Entrepreneurial Intention: A Research on University Students, Journal of Youth Research 7 (18), 61-78

 26. Gülmez,M.,  Özekenci, E.K.,, Bir,Y., Onatça,Ş.N., (2019)Determining the Factors that Affect University Students and Academicians' Social Media Usage & Gratifications, Journal of Erciyes Communication, 1445-1460

 27. İşler, T., Bir, Y., & Koç, M. (2018).  Kadın yöneticilerin politik becerilerinin yaş faktörüne göre incelenmesi.  PressAcademia Procedia, 7(33), 198-203, doi: 10.17261/pressacademia.2018.880 (yayın no: 5191459).

 28. Gülmez, M., Bir, Y., Onatça Engin, Ş. N., & Özekenci, E. K. (2019).  Determining the factors that affect university students and academicians’ social media usage &  gratifications.  Erciyes İletişim Dergisi, 6(2), 1445-1460. doi: 10.17680/erciyesiletisim.486452.

 29. Silahtaroğlu Batmaz, E., Cömert,V.  (2019)İngiliz Yüksek Mahkemesi Nyk Bulksip (Atlantic) V Cargill International Sa (The Global Santosh) Kararı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14, 177-178

 30. Öztürk, İ. ve Şimşek, A. (2019). Systematic Review of Glass Ceiling Effect in Academia: The Case of Turkey. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 481-489.

 31. KURT, B. (2019). Can Gözü Kör Gönül Gözü Açık Bir Âşık: Malatyalı Hanifi Ünver, Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 81-89.  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/736587

 32. KURT, B. (2019). Türk Saz Şiirinde Taşlamalar Ve Âşık Hanifi Ünver’in Taşlamalı Şiirleri, Turkish Studies, 14 (2), 89-105. 

 33. Aslan, A., Kudiaki, Ç. ve Dinc, D. (2019). The predictor effect of demographic variables in assessing semantic fluency test for healthy adults aged 50 and above. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 6(3), 197-205.

 34. TM Ummama Mahmood, Öztürk, İ. (2019).  Glass Ceılıng In Pakıstan: Cracked But Not Yet Broken. Turkish Studies: Social Sciences 14(5), 2325-2340

 35. Öztürk, İ. (2019). Türkiye’de Mobbing İle İlgili Sağlik Alaninda Yazilan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesiUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2 (25), 119-136.

 36. Öztürk, İ. (2019). Örgütsel Sessizlik ve Boyutları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 5(2), 365-379.

 37. Emre K.Özekenci, Murat Gülmez, Cansu Ü.Erbaş, The Determinants of E-Commerce in Turkey and European Countries: A Panel Data Analysis. Journal of Business in The Digital Age, 15-23

 38. Eda Y.Özeltürkay, Emre K. Özekenci, Deniz Yalçıntaş, Determining the Factors that Affect Entrepreneurial Intention: A Research on University Students. Journal of Youth Research 7 (18), 61-78

 39. Murat Gülmez, Yonca Bir, Şefika N.Onatça, Emre K.Özekenci, Determining the Factors that Affect University Students and Academicians' Social Media Usage & Gratifications. Journal of Erciyes Communication, 1445-1460

 40. Satrovic, Elma Meta-Analysis of the Relationship between Life Insurance and Economic Growth, Journal of Yaşar University, ULAKBIM, Journal of Yasar University, 14 (Special Issue), 118-125.

 41. Satrovic, Elma Energy consumption, urbanization and economic growth relationship: an examination on OECD countries, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ULAKBIM, DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Vol. 11(22), pp. 315-324.// co-author with M. Dag in English.

 42. Satrovic, Elma Energy consumption, trade openness and growth nexus in Turkey: evidence from VECM, Journal of Economics and Administrative Sciences, ULAKBIM, Vol. 20(1), pp. 1-12.

 43. Satrovic, Elma Moderating Effect of Economic Freedom on the Relationship between Human Capital and Shadow Economy, Trakya University Journal of Social Science, ULAKBIM, Vol. 21(1), pp. 295-306.

 44. Satrovic, Elma Dynamic Panel Data Analysis of the Relationship between Economic Freedom and Tourism, ULAKBIM, Vol. 9(2), pp. 1-17. // co-author with A. Muslija and N.Colakovic.

 45. Satrovic, Elma Life Insurance Demand in Bosnia and Herzegovina: Statistical Analysis, Cappadocia Academic Review, accepted for publication. Cappadocia Academic Review, Vol. 2 (2), pp. 141-165.

 46. ÖZDEMİR, Z. ,YAŞA ÖZELTÜRKAY, E, (2019). Tüketicilerin Çevre Konusundaki Bilinçlerinin Eko – Etiketli Gıdalar için Daha Fazla Ödeme İsteklilikleri Üzerindeki Etkisi: Adana İli Örneklemi,, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi,23 (1), 77-100. http://iibfdergi.cu.edu.tr/2019/6_ozdemir_2019_1.pdf

 47. Sökmen G. & Çerçer Nur, ÇAĞ Dergisi, Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerindeki Etkisi: BİST’te İşlem Gören Metal Eşya, Makine Ve Gereç Yapım Sektörü Üzerinde Bir Araştırma

 48. Determining the Factors that Affect University Students and Academicians’ Social Media Usage & Gratifications M Gülmez, Y Bir, ŞN Onatça-Engin, EK Özekenci  Erciyes İletişim Dergisi / Journal of Erciyes Communication 6 (2), 1445-1460

 49.  Gülmez Murat, Türkiye’de Pazarlama Alanında Yazılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi MGD YALÇINTAŞ, A KURTULGAN, M ÖZBAY. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1), 59-69

 50.  Gülmez Murat,Determining the factors that affect university students and academicians’ social media usage & gratifications EK Özekenci, M Gülmez, Y Bir, ŞN Onatça

 51.  Gülmez Murat, THE DETERMINANTS OF E-COMMERCE IN TURKEY AND EUROPEAN COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS EK ÖZEKENCİ, M GÜLMEZ, CÜ ERBAS Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi 2 (1), 15-23

 52. Sağtaş, S. &Gülmez, M. (2019). Tüketiciden Tüketiciye (C2C) E-Ticaret Uygulamalarında Alıcı ve Satıcıların Etik Karar Alma Sürecini Belirleyen Faktörler: Türk ve Alman Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Gençlik Araştırmaları Dergisi 7 (18), 147-170

 53. KALSIN, Ş. (2019). Kutadgu Bilig ve Siyasetnamelerde Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Adalet Kavramı, Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, 26-28 Eylül, Ankara.

 54. KALSIN, Ş. (2019). Yabancılara Türkçe Öğretmek İçin Yazılan Tarihi Dönem Sözlüklerinde Eşdizimli Sözcüklerin Kullanımı, Zafer Önler Armağanı.

 55. Ayhan Cankut, "Milli Mücadele Dönemi Türkiye-Rusya İlişkileri", EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR), Cilt 2, Sayı 2, Temmuz 2018, ss. 76-99.

 56. Özbozkurt, Onur Başar. Dr.Öğrt.Üy.Elma Satroviç ‘Macropatical Stability and Absence of Violence/rerrorism and foreign direct investments:Panel Analysis. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi (ASEAD), ISSN: 2148-9963, 2019, www.asead.com.

 57. Özbozkurt, Onur Başar, Çağdaş Stratejik Yönetim Mimarisi Üzerine.  Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi (ASEAD), ISSN: 2148-9963, 2019.

 58. ŞAHİN, E. (2019). Metin Turan'ın Şiirinde Sokaklar, Kentler ve İnsanlar KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT- Uluslararası Hakemli  Dil, Edebiyat ve Çeviri Dergisi 2019/ 1 Metin Turan Özel Sayısı, Yıl: 4, Sayı: 8, s. 31-42

 59. Dağtaş, A. & Sahinkarakas, S. (2019). The experience of uncertainty in foreign language learning within dynamic systems framework (Special Issue). Folklor-Edebiyat, 25, 97/1, 306-319.

 60. Zaimoglu, S. & Sahinkarakas, S (2019). Development and validation of a self-regulation foreign language scale within the framework of social emotional learning (Special Issue). Folklor-Edebiyat, 25, 97/1, 402-417.

 61. Gursoy, S. & Sahinkarakas, S. (2019). The dynamic development of student immunity in language learning motivation. Folklor-Edebiyat, 25, 97/1, 381-401.

 62. Eraldemir-Tuyan, S. (2019). An Emotional Literacy Improvement (ELI) Program for EFL Teachers: Insiders’ Views. European Journal of Educational Research, 8(4), 1113-1125. doi:10.12973/eu-jer.8.4.111

 63. 53. Gülmez Murat, Ethical Decision Making Process of Buyers and Sellers in Customer to Customer (C2C) E-Commerce Settings: An Examination of University Students From Turkey and Germany S Sağtaş, M Gülmez Gençlik Araştırmaları Dergisi 7 (18), 147.

 64. Iris Murdoch ve İyi Kavramı. Arkhe Logos, sayı 8 , 111-120