2018 YILINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

 1. Okray, Z., Direktor, C., Şimsek, H.A. (2018). ‘Social Network Site Usage Amongadults: Social  Networking Status And Virtual Loneliness’. European Journal Of Psychology And Educational Researchvolume 1, Issue 1, 11-18.
  https://www.ejper.com/EJPER_1_1_11.pdf

   
 2. Şimşek H. A. (2018) Çocuk Sahibi Olma Motivasyonlari Ölçeği Türkçeye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. SOBİDER: 13(13):395-408.
  http://www.sobider.com/Makaleler/67655016_3654%20Anjelika%20H%C3%BCseyinzade%20%C5%9E%C4%B0M%C5%9EEK.pdf

   
 3. Şimşek H. A. (2018). ‘Book Review: Richard Gross: Understanding Grief’. Life Skills Journal of Psychology, 2(4), 233-236.
  https://dergipark.org.tr/download/article-file/537926
 4. Okray, Z. Okumuşoğlu, S, Direktör, C, Şimşek, H. A. (2018). Cross-Cultural Examination Of Emotional Expressivity, Beliefs About Emotions, And Depression Of University Students. Afro Eurasian Studies, 7(1), 240-264. 
  https://dergipark.org.tr/download/article-file/613311

   
 5. İşler, T., Bir, Y., Koç, M. (2018). Kadın yöneticilerin politik becerilerinin yaş faktörüne göre incelenmesi. PressAcademia Procedia 4th Global Business Research, 7, 198-203,
  https://dergipark.org.tr/download/article-file/533680

   
 6. Fayyaz Ahmad, Muhammad Umar Draz, Lijuan Su, Ilhan Ozturk, Abdul Rauf (2018), Tourism and Environmental Pollution: Evidence from the One Belt One Road Provinces of Western China. Sustainability, 10(10), 3520.
  https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3520/htm

   
 7. Abdul Rauf, Xiaoxing Liu, Waqas Amin, Ilhan Ozturk, Obaid Ur Rehmand (2018) Rauf, A., Liu, X., Amin, W., Ozturk, I., Rehman, O., & Sarwar, S. (2018). Energy and Ecological Sustainability: Challenges and Panoramas in Belt and Road Initiative Countries. Sustainability, 10(8), 2743.
  https://www.mdpi.com/2071-1050/10/8/2743/htm

   
 8. Farhan Ahmed, Muhammad Farooq Jan, Ilknur Ozturk (2018). Nexus Between Service Quality And Patients Satisfaction: A Case of Agha Khan Hospital, Pakistan, Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 113-135.
  https://dergipark.org.tr/download/article-file/551343

   
 9. Amin, H., Ozturk, I., Akbar, W., & Arif, K. (2018). Effects Of Intra-Group Conflicts On Group Work Effectiveness: The Moderating Role Of Cultural Diversity. Journal of Organizational Behavior Research, 3(2), 124-136.
  https://odad.org/en/article/effects-of-intra-group-conflicts-on-group-work-effectiveness-the-moderating-role-of-cultural-diversity

   
 10. Nur, İ., Aktaş-Arnas, Y., Abbak, B. S., & Kale, M. (2018). Mother-child and teacher-child relationships and their associations with school adjustment in pre-school. Educational Sciences: Theory & Practice, 18, 201–220. 
  https://www.estp.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/estp.2018.1.0608.pdf

   
 11. Kale M., Nur İ., Aslan D. (2018). "Erken Çocukluk Döneminde Matematiksel Deneyimlerin İncelenmesinde Kuramsal Bir Çerçeve: Sosyomatematiksel Niş", e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), 12, 1-31, 2018.
  http://www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi/makaleler/yayinda/25/EFMED_MTE317.pdf

   
 12. Avcı, N. (2018). Edimsel Dönüşümün “Disiplinlerarasılık” Etkisiyle Çeviribilimsel Araştırmalara Yansımaları. Akademik-Der: Tarih, Eğitim, Bilim ve Kültür Dergisi. 2(1), 77-92.  
  http://www.akademik-der.org/Dosyalar/Makale/2299_Avci.pdf

   
 13. Avcı, N. (2018). Attitudes of State School Students towards Learning English as a Foreign Language. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi. 4(1), 41–51. 
  https://dergipark.org.tr/download/article-file/501443

   
 14. Kudiaki, Ç, Aslan, D ve Dinc, D. (2018). Üç Kelime-Üç Şekil testinin orijinal ve paralel formlarının karşılaştırılması üzerine bir çalışma. Turkish Journal of Neurology, 24, 252-258.
  https://www.journalagent.com/tjn/pdfs/TJN_24_3_252_258.pdf

   
 15. Kudiaki, Ç., Aslan, A. ve Dinc, D. (2018). Görsel ve sözel modalitede bellek ve öğrenme performanslarının 50 yaş ve üstü Türkiye örnekleminde karşılaştırılması: 3K3Ş, mantıksal bellek testi. The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2(5), 72-81.
  https://www.jnbs.org/uploads/files/105455jnbs1524315875_tr.pdf

   
 16. Aslan, H., Aslan, A., Dinc, D. ve Yunluel, D. (2018). Testing the Reliability of CSA Test on a Sample of Turkish Population. International Journal of Scientific and Technological Research.
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/view/44911/46352

   
 17. Aslan, A., Kudiaki, Ç., Dinc, D. ve Özge, A. (2018). Comparing Of Learning And Memory Functions Of Patients With ProVascular Dementia And Prodromal Alzheimer’s Disease With Healthy Control Group. International Journal of  Scientific and Technological Research, 4(9), 32-36.
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/view/44912/46353

   
 18. Kurt, B. (2018). Malatya Yöresi Türkü Metinlerinde Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Algısı, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 (22), 1002-1014.
  http://www.jshsr.org/Makaleler/1475985331_13_2018_5-22.ID431.%20KURT_1002-1014.pdf

   
 19. Kurt, B. (2018). Malatya İli Doğanşehir İlçesi Halk Hekimliği Uygulamalarında Eski Türk İnanışlarının Yansımaları, The Journal of International Social Research, 57, 50-58.
  http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi57_pdf/1dil_edebiyat/kurt_begum.pdf

   
 20. Kurt, B. (2018). Malatya Türkülerinde Hayvan Sembolleri, Social Science Development Journal, 11, 362-370.
  http://ssdjournal.org/Makaleler/1987480254_10_3-11.60%20Kurt_362-370.pdf

   
 21. Şahin, E.  2018. Meanınglessness of Lıfe in The Works Named Waıtıng for Godot And Clınton Godson. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(3), 1713-1728,
  http://www.tekedergisi.com/Makaleler/1446148815_16elmas.pdf

   
 22. Şahin, E. 2018.  "Geçmişten Günümüze Kadın Süreli Yayınlarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım" TIDSAD - Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, 5(16), 86-105.
  http://www.tidsad.com/Makaleler/1652183678_1486%20Elmas%20%C5%9EAH%C4%B0N.pdf

   
 23. Şahin, E. 2018. "Adalet Ağaoğlu'nun Bir Düğün Gecesi’ne Postmodern ve Absürd Yaklaşımlar" (Postmodern and Absurd Approaches to Adalet Ağaoğlu's A Wedding Night) SOBIDER- Sosyal Bilimler Dergisi / The journal of Social Science, 5(23), 1-13.
  http://www.sobider.com/DergiDosyalar/60dca9e4-2f37-4774-a171-403b8a7a330f.PDF

   
 24. Köroğlu, Z. (2018). A study on metadiscoursive interaction in the doctoral dissertations of the native speakers of English and the Turkish speakers of English. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(3), 396-404.
  http://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/711/328

   
 25. Geyikci, R., Cakmak, S., Demirkol, M. E., & Uguz, S. (2018). Correlation of Anxiety and Depression Levels with Attitudes Towards Coping with Illness and Sociodemographic Characteristics in Patients with a Diagnosis of Breast Cancer. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 31(3), 246-257.
  http://www.dusunenadamdergisi.org/ing/DergiPdf/DUSUNEN_ADAM_DERGISI_74c66df59b19415e97f7e662f52e14a1.pdf

   
 26. Ayhan Cankut. 2018. Milli Mücadele Dönemi Türkiye-Rusya İlişkileri. European Journal of Managerial Research,  2(2), 76-99.
  https://dergipark.org.tr/download/article-file/188174

   
 27. Ali Volkan Özgüven (2018) “Vergi Etiği Açısından Vergi Afları”, Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 17(Özel Sayı), s. 34-46.
  https://dergipark.org.tr/download/article-file/606027

   
 28. KÖROGLU VELI (2018). Dünyanın Stratejik Sorunlarından Birisi (Çevre Sorunlarına Çözümler Bulmak: Çevresel Etki Degerlendirmesi: ÇED). Turan-Sam Stratejik Arastırmalar Dergisi, 10(38-2 Ilkbahar), 193-203.
  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/turansam/issue/viewIssue/5000019093/5000006813

   
 29. KÖROGLU VELI (2018). Stratejik Düsüncenin Sanayi Verimliligine Etkileri ve Türk Sanayisinin Tarihsel Dönemleri. Turan-Sam Stratejik Arastırmalar Dergisi, 10(37), 18
  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/turansam/issue/viewIssue/5000019073/5000006807

   
 30. Tuğçe ARSLANPINAR, Nedim Meriç,  2018. “İhtiyati Haciz Kararına Yapılan İtiraz Hakkında Verilen Kararın İhtiyati Haczin İcrasına Etkisine İlişkin Hukuk Genel Kurulu Kararı İle Genel Kurulu Kararı İle Daire Kararlarının Değerlendirilmesi” Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 14(40),333-363.
 31. Akdeniz, E., Akdeniz, F., & Roozbeh, M. (2018). A new difference-based weighted mixed Liu estimator in partially linear models. Statistics, 52(6), 1309-1327.
 32. Ramoo, D.K. (2018). The Heroine of a Thousand Faces: The Tamil Feminine and the Monomyth. Religions of South Asia, 12(2), 154-184.
 33. Khalid Ahmed, Ilhan Ozturk, (2018), What new technology means for the energy demand in China? A sustainable development perspective. Environmental Science and Pollution Research, 25(29), 29766-29771.
 34. Samia Nasreen, Samir Saiidi, Ilhan Ozturk (2018) Assessing links between energy consumption, freight transport, and economic growth: evidence from dynamic simultaneous equation models. Environmental Science and Pollution Research, 25(17), 16825-16841.
 35. Sudharshan Reddy Paramati, Mita Bhattacharya, Ilhan Ozturk, Abdulrasheed Zakari (2018), Determinants of energy demand in African frontier market economies: An empirical investigation. Energy, 148, 123-133.
 36. Mohammad Salahuddin, Khorshed Alam, Ilhan Ozturk, Kazi Sohag (2018) The effects of electricity consumption, economic growth, financial development and foreign direct investment on CO2 emissions in Kuwait. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 2002-2010.
 37. Andris Banka, Quinn, Adam, 2018. “Killing Norms Softly: US Targeted Killing, Ouasi-Secrecy and the Assasination Ban, Security Studies, 27(4), 665-703.
 38. Abdul Rauf, Xiaoxing Liu, Waqas Amin, Ilhan Ozturk, Obaid Ur Rehmand, Muhammad Hafeez (2018) Testing EKC hypothesis with energy and sustainable development challenges: a fresh evidence from belt and road initiative economies. Environmental Science and Pollution Research, 25(32), 32066-32080.
 39. Sakiru Adebola Solarin, Usama Al-Mulali, Ilhan Ozturk, (2018), Determinants of pollution and the role of the military sector: evidence from a maximum likelihood approach with two structural breaks in the USA. Environmental Science and Pollution Research, 25(31), 30949-30961.
 40. Elvin SİLAHTAROĞLU. 2018. 6102 Sayılı Ticaret Kanunu Kapsamında Yükletenin Sorumluluğuna İlişkin Düzenleme. Legal Hukuk Dergisi, 16(187).
 41. Gökçe Kelahmet. 2018.  “Doğrudan Teknoloji Transferinin Bir Çeşidi Olarak Uluslararası Franchise Sözleşmelerinin Esasına Uygulanacak Hukuk”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 71-104.
 42. Elvin SİLAHTAROĞLU. 2018. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kapsamında Navlun Sözleşmesi ve Konişmentonun Tüketici İşlemi Olarak Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,8(1), 169-188.
 43. Dilara ÇIPLAK. 2018.  “İş Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları”. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(165;).
 44. Dilara ÇIPLAK. 2018.  “Haksız Fiilde Geçici Ödeme veya Geçici Ceza”. Legal Hukuk Dergisi, 186.