Yeni web sayfamız test yayınında. Ziyaret etmek için tıklayınız

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ KONSEYİ YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı; Çağ Üniversitesinde ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, Üniversite yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmak için kurulacak olan Öğrenci Temsilciler Konseyinin kuruluşu seçimleri ve çalışmalarıyla ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Yasal Dayanak

Madde 2. Bu yönerge Üniversitelerarası Kurul tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun hükümleri uyarınca hazırlanarak 26 Aralık 2002 tarih ve 24975 sayılı ve 9 Kasım 2013 tarih ve 28816 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

Kapsam

 

Madde 3 . Bu yönerge Çağ Üniversitesi yönetim organları ile ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsar.

 

Kısaltmalar

 

Madde 4. Bu yönergede geçen;

                Konsey; Çağ Üniversitesi  Öğrenci Temsilcileri Konseyini,

                Üniversite; Çağ Üniversitesini,

                Rektör; Çağ Üniversitesi Rektörünü,

                Fakülte; Üniversiteye bağlı fakülteleri,

                Dekan; Fakülte Dekanlarını,

MYO; Meslek Yüksek Okulunu

Müdür; MYO, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hazırlık Okulu Müdürlerini ifade eder.

 

Tanımlar

Madde 5. Bu yönergede geçen kavram ve kuruluşlar aşağıda tanımlanmıştır.

Sınıf Öğrenci Temsilciliği: Üniversitenin ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim öğretim yapılan Fakülte, Meslek Yüksekokulu  ve Hazırlık Okulunda her sınıfta veya bir lisans / önlisans diploması veren ana bilim dallarının bünyelerinde kayıtlı öğrencilerin bir yıl süreyle seçtiği bir öğrencidir. Her bölümden bir temsilci seçilir.

Bölüm/Program  Öğrenci Temsilciliği: Üniversitenin bir bölümünde veya programında bulunan ana bilim dallarında seçilen bölüm/program öğrenci temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bölüm/program öğrenci kurulu tarafından bir yıl süreyle seçilen öğrenci temsilcisidir. Hazırlık Okulu temsilcisi bir yıl süreyle seçilir. Ancak mezuniyet ya da yatay geçiş gibi sebeplerle üyelikten ayrılan temsilcilerin yerine seçilen üyelerin görev süreleri, ayrılan temsilcilerin görev sürelerinin tamamlanmasına kadar devam eder.

Üniversite Öğrenci Konseyi : Fakülte, Yüksekokul ve Hazırlık Okulu öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan kuruldur.

Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu: Fakülte, Yüksekokul ve Hazırlık Okulu öğrenci  temsilcilerinden meydana gelen üniversite öğrenci konseyinin salt çoğunlukla bir yıl süreyle seçtikleri bir başkan, en az bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan kuruldur.

Konsey Başkanı : Üniversite öğrenci konseyini temsile yetkili olarak, üniversite öğrenci konseyi tarafından seçilen üniversite öğrenci konseyi yürütme kurulu başkanıdır.

 

 

 

 

Öğrenci Temsilcileri Seçimi:

 

Madde 6. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihte gerçekleşir.

 

Seçim İle İlgili İlkeler :

 

Madde 7. Seçimler  Dekanlıkların, Yüksekokul ve Hazırlık Okulu Müdürlerinin önerisi üzerine Rektörlük tarafından belirlenerek ilan edilen yerde yapılır.

Seçimler serbest, eşit, gizli ,  genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında gerçekleştirilir. Seçime katılan öğrenciler, oy kullandıkları sırada kimliklerini seçim kurullarına göstermek ve listedeki kimliklerinin yazılı olduğu bölümü imzalamak zorundadırlar.

Seçimlerin yapılabilmesi için birinci turda oy kullanan öğrencilerin % 60’ının, ikinci turda %50’ sinin katılımı şarttır. İki turda seçim sonuçlanmaz ise üçüncü tur oylamada katılım yüzdesi aranmaz, çoğunluk esas alınır.

Seçimler belirlenen tarihte tamamlanır. Bu tarihe kadar yapılan seçimlerde sonuç alınmazsa, o birimde o döneme ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır.

 

Seçim Kurulu

 

Madde 8. Seçim Kurulları; her fakülte ve yüksekokulda dekan yardımcısı veya yüksekokul müdür yardımcısı ve hazırlık okulu müdürü başkanlığında akademik ve idari personel arasından seçilecek başkan dahil üç kişiden oluşur.

Seçim kurulları, Üniversite Öğrenci  İşleri Müdürlüğü ile işbirliği yaparak seçmen listelerini ve damgalı oy pusulalarını hazırlar. Seçmen listeleri seçim tarihinden en geç beş gün önce ilan edilir. Seçim listelerinde yer almayan öğrenciler , Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak listelere kimliklerini yazdırırlar.

Seçim gününde,  seçim kurulları tarafından her fakülte , bölüm,  yüksekokula ve hazırlık okuluna yeteri kadar seçim sandığı konulur.

 

Oyların Tasnifi

 

Madde 9. Oylar, Seçim Kurulları tarafından sayılır ve kullanılan, geçerli ve geçerli olmayan oy sayısı saptanarak sonuçlar tutanağa geçirilir. Damgasız oy pusulaları ile üzerinde aday adı bulunmayan veya birden fazla aday adı bulunan oy pusulaları geçersiz kabul edilir.

 

Öğrenci Temsilcileri ve Adaylarında Aranacak Koşullar

 

Madde 10. Öğrenci temsilcisi veya adayı olabilmek için öğrencilerde bulunması gereken şartlar;

Üniversitemiz Hazırlık Okulu, Fakülte ve Meslek Yüksekokulunun 1 inci sınıf öğrencilerinin

başarılı olma ölçütü:

a)      Üniversitemizin herhangi bir Fakülte ve MYO’ na DGS veya ÖSYS ile yerleşen öğrencilerin yerleştikleri puan türünden Üniversitemize yerleşen öğrencilerin % 50’ si içinde bulunmaları.

b)      Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokulunun 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencileri

için;

(1) İlgili fakülte, bölüm, yüksekokul ve hazırlık okulunda kayıtlı öğrenci olmak,

(2) Hiçbir disiplin cezası almamış olmak,

(3) Öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış olmak,

(4) Sabıka kaydı bulunmamak,

(5) Hiçbir siyasi parti organında üye ve görevli olmamak,

(6) GNO’un en az 2.00 olması koşulları aranır.

(7) NA durumuna düşmemesi,

 

Adaylık

 

Madde 11. Aday öğrenciler , seçim tarihinden en geç üç gün önce adaylıklarını ilan ederler ve seçim kurullarına kimliklerini kayıt ettirirler. Adaylar, bu süre içinde Üniversite’nin disiplinini bozmayacak şekilde seçim kampanyası yürütebilirler.

 

 Fakülte, Bölüm ve Yüksekokul Temsilcilerinin Görevleri

 

 Madde 12. Fakülte, bölüm,  yüksekokul ve hazırlık okulu temsilcilerinin görevleri şunlardır:

 

a)      Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, başkan aracılığı ile başta               dekanlıklar/ müdürlükler olmak üzere, Üniversite yönetim organlarına iletmek,

b)      Öğrenciler ile ilgili etkinliklerde öğrencileri temsil etmek,

c)       Dekanlıkların/Müdürlüklerin uygun göreceği zamanlarda davet etmeleri üzerine, öğrencilerin eğitim-öğretim ve üniversite yaşamları ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında başkan   aracılığı ile, ilgili kurullara oy hakkı olmaksızın katılmak.

 

 Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulunun Görevleri

 

 Madde 13. Üniversite Öğrenci Temsilciler Konseyi’nin görevleri şunlardır:

                a) Öğrencilerin sorunlarını,görüş ve düşüncelerini, başkan aracılığıyla başta Rektör olmak

     üzere, Üniversite organlarına iletmek,

b) Üniversite veya Üniversiteler arasında eğitimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerde

    Üniversiteyi   temsil etmek.

 

Konsey Başkanının Görevleri  :

 

Madde 14. Konseyi, Konsey Başkanı temsil eder. Konsey,  Konsey Başkanının başkanlığında olağan olarak her ayın ilk   haftası içinde toplanarak gündemindeki konuları görüşür. Başkan, gerektiğinde Üniversite Öğrenciler Konseyi Yürütme Kurulunu toplantıya çağırır. Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır ve kararlar üyeler tarafından imzalanır. Başkanın, görev , hastalık ve benzeri özürlü durumlarında bulunamaması halinde  bu görevi yardımcısı yürütür.

Başkan, Üniversite Senatosunda öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Rektör

 tarafından senatoya davet edilir ve oy hakkı olmaksızın senato toplantısına katılır.

 

 Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi

 

Madde 15. Üniversite Öğrenci Temsilciler Konseyi ve diğer öğrenci temsilcileri, 10 uncu maddede yazılı temsilcilik ile ilgili koşulları kaybetmeleri halinde herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın temsilci sıfatlarını kaybederler. Bu durum Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından saptanarak temsilciye ve konseye bildirilir. Ayrıca ilan edilmek suretiyle öğrencilere duyurulur. Temsilciliği sona eren öğrenci hiçbir şekilde bu yönerge kapsamında faaliyette bulunamaz.

 

Eşgüdüm

 

Madde 16. Üniversite Öğrenci Temsilciler Konseyi ve diğer öğrenci temsilcileri Rektör ile koordinede bulunmak ve gerektiğinde Rektörün onayını almak koşulu ile çalışma ve faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütürler.

 

Yürürlük

 

Madde 17. Bu yönerge Üniversite Senatosunun 13.05.2016 tarih ve 2016/10-2 sayılı kararı uyarınca yeniden düzenlenerek yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 18. Bu yönergeyi Çağ Üniversitesi Rektörü Yürütür.