DİKEY GEÇİŞ SINAVI 

 

Çağ Üniversitesi 2016 DGS Kontenjan 
  HUKUK FAKÜLTESİ
Kılavuz Kodu Program Adı 2016 DGS Kontenjan 
 201010245  Hukuk Fakültesi  (%30 İngilizce)(Tam Burslu) 1
 201010236  Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce)(Ücretli) 11
 201010475  Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce)(%25 Burslu) 4
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kılavuz Kodu Program Adı 2016 DGS Kontenjan 
 201010148  Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Tam Burslu) 1
 201010369  Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%75 Burslu) 2
 201010157  Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 Burslu) 5
 201010175  Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 1
 201010184  Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 4
 201010378  Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 2
 201010112  Uluslararası İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 1
 201010342  Uluslararası İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 2
 201010121  Uluslararası İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 5

 

 

29 Temmuz 2011 Cuma Resmî Gazete Sayı : 28009
YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANSPROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNEDEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir."Bir önceki yıl Dikey Geçiş Sınavı sonucunda merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için ilgili ağırlıklı önlisans başarı puanına uygulanan katsayı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen oranda azaltılır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "

Lisans öğrenimi

MADDE 9 - Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM'ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "

MADDE 10 - Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için 7 nci madde uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Öğrenciler ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup, askerlik tecil işlemleri hariç tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar. Meslek yüksekokulu ile açıköğretim önlisans programlarında hangi programlardan mezun olanların hangi açıköğretim lisans programına başvuru yapabileceği üniversitelerin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak, öğrencilerin bu bilgilere ulaşabilecekleri üniversitelerin internet sitesine ilişkin bilgiler Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda belirtilir. Açıköğretim lisans programlarına başvuru ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara duyurulur."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

2014 Dgs Taban Puanlar

 

2015 DGS PUANLARI

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)

Ö.SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

2015 Kontenjanları

2015 MİN. PUANI

2015 MAX. PUANI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

 

 

 

201010369 Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%75 Burslu)

4

EA

9

215,69812

236,08505

201010157 Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 Burslu)

4

EA

4

209,07889

215,40576

201010378 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu)

4

EA

8

…….

…….

201010184 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu)

4

EA

9

…….

…….

201010342 Uluslararası İşletme (İngilizce) (%75 Burslu)

4

EA

7

217,71285

221,89972

201010121 Uluslararası İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)

4

EA

6

208,15535

212,6064

201010396 Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce) (%75 Burslu)

4

EA

3

298,78398

303,84671

201010254 Hukuk Fakültesi  (%30 İngilizce)(%50 Burslu)

4

EA

5

292,63804

297,45355